Regulamin Świadczenia Usług

Załącznik do Uchwały Zarządu Spółki Centrum Medyczne Rafał Sp. z o. o. z dnia 2.01.2023 roku

Regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą prowadzoną pod nazwą: „ViaMed Przychodnia Ursus”

Spółki Centrum Medyczne Rafał Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§ 1 Firma i nazwa Podmiotu

 1. Firmą podmiotu leczniczego jest Centrum Medyczne Rafał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Centrum Medyczne Rafał Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiosny Ludów 69
  jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000494603, posiada numer NIP 5223012126, numer REGON 147068834.
 3. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą, profilaktyczną oraz szkoleniową
  w przedsiębiorstwie pod nazwą „ViaMed Przychodnia Ursus”.
 4. Podmiot leczniczy zwany jest dalej w niniejszym regulaminie „Podmiotem”.

§ 2 Podstawy prawne funkcjonowania

Podmiot działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej z późniejszymi zmianami,
 2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  z późniejszymi zmianami,
 3. innych przepisów dotyczących podmiotów prowadzących działalność leczniczą, profilaktyczną i dydaktyczną,
 4. wpisu do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą prowadzonego
  przez Wojewodę Mazowieckiego;
 5. niniejszego Regulaminu;
 6. umowy Spółki.

§ 3 Zakres Regulaminu

Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach działalności prowadzonej przez Podmiot,
a w szczególności:

 1. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń,
 2. organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz komórek przedsiębiorstwa podmiotu,
 3. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
 4. zasady udostępniania  dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia,
 5. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz ich wysokość,
 6. wysokość opłat za udzielania świadczenia zdrowotne.

§ 4 Cele i zadania Podmiotu

 1. Celem głównym Podmiotu jest organizowanie i prowadzenie działalności diagnostycznej, leczniczej, rehabilitacyjnej i profilaktycznej na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia pacjentów poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 2. Podmiot realizuje swoje cele i zadania poprzez zapewnianie opieki medycznej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i standardami oraz stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług. Podmiot gwarantuje jednocześnie, że:
 3. świadczenia udzielane są przez osoby wykonujące zawody medyczne posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
 4. pomieszczenia oraz wyposażenie Podmiotu w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach,
 5. aparatura i sprzęt medyczny są wprowadzone do obrotu i używane  zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

3. Do zadań Podmiotu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki, terapii, orzecznictwa w zakresie poszczególnych komórek organizacyjnych, a w szczególności:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie ze specjalizacją danej komórki organizacyjnej oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów, w sposób zapewniający realizację zawartych umów,
 2. zapewnienie fachowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postępowania, sprzyjającej sprawnemu przebiegowi rozpoznawania oraz leczenia chorób u przyjmowanych pacjentów,
 3. orzekanie o stanie zdrowia pacjentów wg obowiązujących przepisów i standardów medycznych,
 4. prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej,
 5. realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia,
 6. prowadzenie szkoleń,
 7. stosowanie się do zarządzeń i instrukcji właścicieli przedsiębiorstwa, Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innych organów uprawnionych do kontroli zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

§ 5 Struktura organizacyjna Podmiotu

1. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Podmiotu przedstawia schemat:

2.  Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Podmiotu tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

 1. Komórki diagnostyczno – lecznicze:
 2. 0010 Poradnia (Gabinet) lekarza POZ
 3. 0034 Poradnia (Gabinet) położnej POZ
 4. 0032 Poradnia (Gabinet) pielęgniarki POZ
 5. 9450 Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
 6. 7210 Pracownia ultrasonografii
 7. 7998 Pracownia spirometrii
 8. 1401 Poradnia pediatryczna
 9. 1200 Poradnia dermatologiczna
 10. 1500 Poradnia chirurgii ogólnej
 11. 1530 Poradnia chirurgii naczyniowej
 12. 1600 Poradnia okulistyczna
 13. 1610 Poradnia otolaryngologiczna
 14. 7210 Poradnia badań doppler
 15. 7240 Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
 16. 1506 Poradnia proktologiczna
 17. 1450 Poradnia położniczo – ginekologiczna
 18. 1100 Poradnia kardiologiczna
 19. 7234 Poradnia badań holterowskich
 20. 1000 Poradnia (gabinet) chorób wewnętrznych
 21. 1030 Poradnia endokrynologiczna
 22. 1580 Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
 23. 1584 Poradnia osteoporozy
 24. 7244 Pracownia densytometryczna
 25. 1220 Poradnia neurologiczna
 26. 1700 Poradnia zdrowia psychicznego
 27. 1640 Poradnia urologiczna
 28. 1272 Poradnia pulmonologiczna
 29. 1010 Poradnia alergologiczna
 30. 1020 Poradnia diabetologiczna
 31. 1050 Poradnia gastroenterologiczna

b) Inne komórki organizacyjne działalności medycznej:

 • 9600 Punkt szczepień
 • 9000 Pracownia psychotechniki
 • 9000 Poradnia medycyny estetycznej
 • 7101 Punkt pobrań materiałów do badań
 • 1160 Poradnia medycyny pracy

c) Poza komórkami świadczącymi usługi w zakresie diagnostyki, lecznictwa, profilaktyki
i orzecznictwa (powyżej) w podmiocie działają komórki organizacyjne o charakterze usługowym medycznym i niemedycznym tj.:

 1. komórka obsługi pacjenta (rejestracja + Call Center),
 2. stanowiska administracyjne:
 3. pracownicy biura,
 4. Prawnik Spółki (podmiot zewnętrzny),
 5. Zespół kadrowo – księgowy (podmiot zewnętrzny),
 6. Zespół sprzątający – (podmiot zewnętrzny).

§ 6

 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1. Podmiot prowadzi działalność w zakresie:

 1. 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,
 2. 86.22.Z. Praktyka lekarska specjalistyczna.
 3. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
  a w szczególności:
 4. świadczenie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 5. badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania medycznego,
 6. badania diagnostyczne wykonywane w celu działań profilaktycznych i orzeczniczych,
 7. podmiot udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, profilaktyki zdrowotnej
  na podstawie umów zawartych z NFZ,
 8. ponadto podmiot udziela świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych odpłatnie zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa pacjentom i podmiotom na zasadach umów cywilnoprawnych. Świadczy również opiekę w ramach medycyny pracy.

§ 7 Miejsce i czas udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot udziela świadczeń medycznych w następującej lokalizacji:
 2. 02-495 Warszawa, ul. Wiosny Ludów 69.
 3. Usługi medyczne są świadczone w godzinach otwarcia placówki, w dni powszednie
  (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00, a Podstawowa Opieka Zdrowotna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00  
 4. Dni i godziny pracy określone są szczegółowo w harmonogramie pracy.

§ 8

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu

 1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostce organizacyjnej, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania
  ze świadczeń.
 2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w domu lub w innym miejscu pobytu pacjenta. Udzielanie świadczeń zdrowotnych może odbywać się także w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości jak najszybciej, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.
 4. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są pacjentowi niezwłocznie, niezależnie od kolejki oczekujących.
 5. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu, które uniemożliwiają zachowanie terminu wykonania świadczenia, należy poinformować pacjenta o braku możliwości odbycia konsultacji bądź badania oraz zaproponować alternatywny termin.
 6. Lekarze przyjmujący w Podmiocie kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne oraz badania przez wystawienie skierowania zgodnie z aktualnymi zasadami ich wystawiania. Lekarze przyjmujący w Podmiocie kierują pacjentów na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.
 7. Nazwiska osób udzielających świadczeń medycznych znajdują się na tablicach informacyjnych i identyfikatorach osobistych.
 8. Świadczenia zdrowotne są udzielane:
 9. dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
 10. zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 11. z należytą starannością,
 12. z poszanowaniem praw pacjenta,
 13. z zachowaniem obowiązujących procedur.
 14. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby wykonujące zawód medyczny
  oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

§ 9

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego
i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno – leczniczym, pielęgnacyjnym,  i administracyjno – gospodarczym

1. Wszystkie komórki organizacyjne wchodzące w skład Podmiotu mają przyjęte za cel:

 1. prowadzenie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania działalności podstawowej,
 2. sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami,
 3. udzielanie świadczeń leczniczych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 4. organizowanie opieki zdrowotnej stosownie do miejscowych potrzeb i możliwości,
 5. stałe usprawnianie pracy podmiotu leczniczego mające na celu poprawę jakości
  i dostępności świadczeń,
 6. zapewnienie pacjentom korzystania z uprawnień zawartych w obowiązujących przepisach,
 7. dbałość o dobry wizerunek podmiotu leczniczego.

2. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego funkcjonują następujące stanowiska pracy:

 1. koordynator przychodni,
 2. pracownicy biurowi,
 3. lekarz,
 4. pielęgniarka,
 5. położna,
 6. rejestratorka medyczna,
 7. technik radiologii,
 8. inspektor nadzoru radiologicznego,
 9. psycholog,
 10. osoba sprzątająca (podmiot zewnętrzny),
 11. księgowość i kadry (podmiot zewnętrzny).

Szczegółowe obowiązki zawarte są w zakresach obowiązków stanowiących załączniki do umów
o pracę (umów o współpracy).

3. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do podmiotu potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

4. Świadczenia zdrowotne w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia są udzielane niezwłocznie, bez weryfikacji uprawnień do świadczeń.

5. Rejestracja pacjentów:

 1. Podmiot zapewnia rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia:
 2. osobistego,
 3. telefonicznego,
 4. za pośrednictwem osoby trzeciej,
 5. formularzem kontaktowym za pośrednictwem strony www.viamed.com.pl,
 6. Rejestracji pacjentów dokonuje Rejestracja Podmiotu oraz Call Center znajdująca się przy ul. Wiosny Ludów 69, Warszawa; nr telefonu: 459595395.
 7. Rejestracja pacjentów jest dokonywana w dni pracujące w godzinach pracy Przychodni,
 8. Pracownik Podmiotu dokonujący rejestracji informuje jednocześnie pacjenta
  o przewidywanym terminie i godzinie udzielenia świadczenia zdrowotnego;
 9. W przypadku zmiany terminu lub godziny udzielenia świadczenia zdrowotnego pracownik dokonujący rejestracji informuje o tym pacjenta, ustalając nowy termin
  i godzinę udzielenia świadczenia.

6. Podmiot prowadzi rejestr pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego
oraz rejestr udzielonych świadczeń zdrowotnych zwany dalej „Rejestrem”.

W przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia Podmiot:

 1. umieszcza w rejestrze imię i nazwisko ubezpieczonego oraz jego numer PESEL,
 2. określa w rejestrze, zgodnie ze wskazaniami  kolejność udzielenia świadczeń zdrowotnych,
 3. codziennie oraz comiesięcznie przekazuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia informacje  o liczbie ubezpieczonych oczekujących na udzielenie świadczenia i czasie oczekiwania (dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej),
 4. informuje ubezpieczonego o czasie oczekiwania na świadczenie zdrowotne.

7. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez profesjonalistów, przy użyciu aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, wprowadzonych
do obrotu i do używania zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Organizację i zasady pracy komórek pracujących w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia określa szczegółowo umowa z tym płatnikiem i jest ona dokumentem nadrzędnym.

§ 10

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

1. W razie wystąpienia konieczności zapewnienia pacjentom przedsiębiorstwa prawidłowości diagnostyki, leczenia i ciągłości postępowania w leczeniu, a takich warunków nie posiada Podmiot, Zarząd Podmiotu zapewnia te warunki w ramach współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej poprzez zawarcie odpowiednich umów cywilnoprawnych.

2. W przypadku braku możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych określonych w umowie
z Narodowym Funduszem Zdrowia z przyczyn leżących po stronie zakładu lub spowodowanych wystąpieniem siły wyższej podmiot podejmuje działania zmierzające do zapewnia pacjentom udzielenie świadczeń zdrowotnych przez inny podmiot uprawniony do udzielania tych świadczeń a o zaistniałej sytuacji powiadamia pisemnie Narodowy Fundusz Zdrowia.

3. W takim przypadku podmiot dokonuje bezpośrednio z innym podmiotem uprawnionym
do udzielania świadczeń zdrowotnych, który udzielił świadczenia, rozliczenia kosztów udzielonych świadczeń, których zakres określa umowa zawarta z Funduszem.

4. Podmiot oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem
w przypadku, gdy:

 1. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
 2. zachowanie tajemnicy może spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
 3. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych
  z udzieleniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
 4. obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

5. Przedsiębiorstwo lecznicze udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

6. Współdziałanie z innymi podmiotami odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowaniem praw pacjenta.

§ 11

Udostępnianie dokumentacji medycznej i wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

1. Podmiot prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji zgodnie
z RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r.

2. Podmiot udostępnia dokumentację zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie złożonego w podmiocie wniosku.

2. Podmiot udostępnia dokumentację tak szybko jak to możliwe, maksymalnie do 7 dni roboczych w postaci wydruku, kserokopii, skanu.

3. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udzielana osobie bliskiej chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

4. Podmiot nie pobiera opłaty za wydanie pierwszej kopii dokumentacji medycznej, za kolejną kopię mogą być pobrane opłaty zgodne ze stosownymi przepisami określającymi maksymalną kwotę za stronę dokumentacji.

§12

Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

1. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w Ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie cywilnoprawnej.

2. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych, organizowane jest z poszanowaniem zasady sprawiedliwego i równego dostępu doświadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z kryteriami medycznymi.

3. Wnoszenie opłat za udzielone świadczenia zdrowotne pozostaje bez wpływu na ustaloną

kolejność świadczeń opieki zdrowotnej.

4. Pacjent uzyskujący świadczenia odpłatnie musi wykazać się ubezpieczeniem zdrowotnym
w przypadku ordynacji leków na receptę refundowaną przez NFZ. W innym wypadku ubezpieczenie zdrowotne w NFZ nie jest wymagane. Zasady udzielania świadczeń, prowadzenia dokumentacji medycznej są identyczne dla świadczeń płatnych i bezpłatnych.

§ 13

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne
niż finansowane ze środków publicznych

Wysokość opłat reguluje załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego. Ceny mogą być zmieniane przez podmiot dowolną ilość razy w ciągu roku. Ich zmiana jest podawana
z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 14

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi
przedsiębiorstwa podmiotu

 1. Działalnością Podmiotu kieruje Zarząd, który reprezentuje go na zewnątrz i podejmuje samodzielne decyzje dotyczące jego funkcjonowania.
  1. Zarząd wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
  1. Zarząd wykonuje wszelkie prawa i obowiązki, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  1. Do wyłącznej decyzji Zarządu podmiotu leczniczego zastrzega się:
 2. decyzje dotyczące finansów podmiotu leczniczego, w tym ustalanie cennika usług,
 3. zatwierdzenie planów inwestycyjnych, naprawczych, audytu wewnętrznego,
 4. dokonywanie zmian w Regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego,
 5. tworzenie aktów normatywnych (zarządzenia wewnętrzne),
 6. wydawanie upoważnień i pełnomocnictw ogólnych oraz do załatwiania określonych spraw,
 7. występowanie do urzędów administracji województwa, organów samorządowych
  i organizacji centralnych,
 8. zawieranie umów na świadczenie usług medycznych,
 9. podpisywanie umów cywilnoprawnych;
 10. zatrudnianie i zwalnianie pracowników przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.
  1. Zarząd kieruje przedsiębiorstwem leczniczym przy pomocy osób na samodzielnych stanowiskach działających na podstawie udzielonych im pełnomocnictw lub zakresów obowiązków, w szczególności może udzielić prokury lub pełnomocnictwa Koordynatorowi Przychodni.

                                                                 § 15

Skargi i zażalenia na pracę podmiotu lub jego pracowników
oraz sposób i jakości działalności przedsiębiorstwa podmiotu

 1. Każdy pacjent ma prawo złożyć skargę dotyczącą pracy podmiotu leczniczego. Skarga powinna mieć formę pisemną i być zaadresowana do Zarządu.
  1. Zarząd podmiotu w ciągu 2 tygodni od otrzymania skargi jest zobowiązany do odpowiedzi oraz poinformowanie skarżącego o podjętych bądź nie dalszych działaniach.
  1. Każdy Pacjent ma prawo złożyć dodatkową skargę do Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia lub innej instytucji pełniącej nadzór nad działalnością podmiotu leczniczego.
  1. Dopuszcza się złożenie skargi za pomocą e-mail, formularz kontaktowy ze strony www.viamed.com.pl. Taka korespondencja musi w sposób jednoznaczny identyfikować skarżącego. Na skargi przesłane drogą e-mail odpowiedź jest udzielana taką samą drogą.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Podmiotu.
  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Zarząd Podmiotu i wszystkich pracowników i współpracowników Podmiotu.
  1. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w każdej chwili na podstawie Uchwały Zarządu Podmiotu i podlegają ogłoszeniu na tablicy informacyjnej.
  1. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Podmiotu mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem pracy (współpracy) w Podmiocie i stosować się do jego postanowień. Fakt zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu potwierdzają na piśmie.

Regulamin przyjęto Uchwałą Zarządu Centrum Medyczne Rafał Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w dniu 2.01.2023 roku

________________________

Paweł Dilis

Godziny otwarcia:

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach:
8:00-18:00 - POZ
8.00-20.00 - Usługi komercyjne

Punkt Pobrań:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8:00 - 11:00 - POZ + komercja
11:00 - 12:00 - Poradnia Leczenia Osteoporozy

Rejestracja ogólna:

+48 459 595 395

Gabinet Zabiegowy:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:
13.00-18.00 - EKG, zastrzyki, holtery, próby wysiłkowe, realizacja programów profilaktycznych POZ i in.

Poradnia Dzieci Zdrowych i Punkt Szczepień:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00-15.00.

Profilaktyka - Gabinet Pielęgniarki

Ostatnia środa miesiąca w godzinach 13.00-15.00. Obowiązują zapisy.

Formularz kontaktowy

Viamed
Viamed
Viamed
Viamed